POBYT W POLSCE
Pomimo faktu, że procerura legalizacji dla cudzoziemców w Polsce jest bardzo elastyczna, przed wyjazdem do innego kraju warto zapoznać się z rodzajami dokumentów pozwalających legalnie przebywać i pracować w Polsce.

CO WARTO WIEDZIEĆ

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od pracodawcy. Jest to oświadczenie od strony polskiej o zamiarze świadczenia pracy przez cudzoziemca lub zezwolenia na pracę przez odpowiedni rząd, w miejscu rejestracji pracodawcy. Typowe zaproszenie od pracodawcy lub wojewody zawiera następujące dane:

 • Nazwa i dane firmy, która zaprasza;
 • Dane pracownika, którego firma zaprasza (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane paszportu);
 • Cel i czas trwania wizyty.

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada:

1) ważny dokument podróży;
2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;
3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

  PASZPORT BIOMETRYCZNY

  Paszport biometryczny – dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, zawiera dane biometryczne. Dokument pozwala zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka.

  W 2017 roku oficjalnie wprowadzono ruch bezwizowy między Ukrainą a Unią Europejską. Teraz Ukraińcy nie są już zobowiązani do wydawania wiz na wyjazdy do Europy w celach turystycznych.

  Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (czyli wizy turystycznej).

  OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI

  Oświadczenie o powierzeniu pracy – jest to pozwolenie na pracę, które może dostać obywatel jednego z 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii. Okres wykonywania pracy nie może by dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Dla otrzymania tego pozwolenia pracodawca występuję do Urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.

  Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego.

  Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.
  Zezwolenie na pracę typu A
  (Wojewódzkie Zaproszenie)
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  ONE PLUS TO
  TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  Nasi pracownicy zatrudnione zawsze legalnie, dlatego nie będzie kłopot z otrzymywaniem stabilnego wynagrodzenia w terminie oraz posiadaniem stabilnego zapewnionego ubezpieczenia.

  Niezawodnym pracownikom pomożemy dokonać zezwolenia na pobyt czasowy lub uzyskać roczne zaproszenie (zezwolenie typu A) tzw. wojewódzkie zaproszenie.

  Nasze wieloletnie doświadczenie i współpraca z urzędami oraz innymi państwowymi instytucjami w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców, oraz bieżący kontakt z inspektorami sprzyjają w otrzymaniu karty pobytu lub innych dokumentów, pozwalających Ci legalnie przebywać i pracować w Polsce.

  Udzielamy pomoc prawne w uzyskaniu wiz oraz innych pytań związanych z pobytem w Polsce dla obcokrajowców.
  Kontakt z nami
  Adres biura:
  Plac Legionów 7/2,
  50-047 Wrocław

  ☎️ +48 71 880 85 08
  ⌨ biuro@one-plus.pro

  Dział rekrutacji i zatrudnienia:
  ☎️ +48 575 314 004
  ☎️ +48 690 999 781
  ☎️ +38 094 710 33 20 (UA)

  Dział legalizacji pobytu:
  ☎️ +48 537 272 400
  ⌨ lex@one-plus.pro

  Dział handlowy:
  ☎️ +48 690 999 780
  ⌨ info@one-plus.pro