KARTA POBYTU
Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec składa wniosek o jego udzielenie najczęściej osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w Polsce.

Wniosek można złożyć:

1. Osobiście – zarezerwować wizytę przez oficjalną stronę dla złożenia dokumentów.
2. Za pośrednictwem poczty Polskiej – może także wysłać swój wniosek oraz wszystkie dokumenty za pośrednictwem poczty Polskiej.

Potwierdzeniem twojego złożonego wniosku może być stempel w paszporcie oraz potwierdzenie nadania przesyłki przez pocztę Polskiej.

STATUS POBYTOWY

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych oraz przedłożyć oryginał ważnego dokumentu podróży (paszportu). Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Stempel w paszporcie nie upoważnia do podróżowania po strefie Schengen.

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w terminie wyznaczonym przez wojewodę, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia tego zezwolenia.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku.

CZAS OCZEKIWANIA

W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia prawdopodobne jest, że wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy nastąpi dopiero po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania do roku.
Kontakt z nami
Adres biura:
Plac Legionów 7/2,
50-047 Wrocław, PL

☎️ +48 71 880 85 08
⌨ biuro@one-plus.pro

Oddział Opolski:
ul. 1 Maja 30A,
45-355 Opole

Dział rekrutacji i zatrudnienia:
☎️ +48 575 314 004
☎️ +48 690 999 781
☎️ +48 660 513 774
☎️ +38 094 710 33 20 (UA)

Dział legalizacji pobytu:
☎️ +48 537 272 400
☎️ +48 660 513 776
⌨ lex@one-plus.pro

Dział handlowy:
☎️ +48 690 999 780
⌨ info@one-plus.pro