Menu
pytanie:
Ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - kto powinien podpisać załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?
ODPOWIEDŹ:
Załącznik wypełnia i podpisuje pracodawca pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku gdy pracodawcą jest osoba prawna, na przykład spółka z o. o. – wniosek podpisują osoby uprawnione do jej reprezentowania wymienione w KRS-ie. Pracodawca może być również reprezentowany przez pełnomocnika, należy wówczas załączyć do akt sprawy pisemne upoważnienie.
PYTANIE:
Ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - od czego zależy długość udzielonego zezwolenia?
ODPOWIEDŹ:
Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy zależy od okresu zatrudnienia wpisanrgo przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Może być również brany pod uwagę okres wskazany w umowie, którą pracodawca zawarł z Cudzoziemcem, jeśli była dołączona do wniosku.
PYTANIE:
Co zrobić gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został pozostawiony bez rozpoznania?
ODPOWIEDŹ:
W przypadku gdy uchybienie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nastąpiło bez winy cudzoziemca bądź z przyczyn od niego niezależnych, można w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wraz z prośbą należy złożyć wymagane dokumenty, prośbę uzasadnić, wskazać przyczyny uchybienia terminu do uzupełnienia dokumentów.
PYTANIE:
Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - czy mogę wykonywać pracę w trakcie toczącego się postępowania?
ODPOWIEDŹ:
Cudzoziemiec może pracować jeżeli:
- posiada zezwolenie na pracę,posiada oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
- posiadał już zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy i kontynuuje zatrudnienie o u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku
- jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę

Należy pamiętać, że informacja starosty nie uprawnia do wykonywania pracy.
PYTANIE:
Pracuję w Polsce, pozostaję w nieformalnym związku z obywatelką Polski, a także uczę się w szkole policealnej. Czy mogę otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wszystkie te okoliczności?
ODPOWIEDŹ:
Nie, ponieważ brak jest możliwości kumulacji podstaw prawnych udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy gdy jedną z przesłanek będzie wykonywanie pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zawiera w sobie elementy zezwolenia pobytowego oraz zezwolenia na pracę i udzielane jest na rzecz konkretnego pracodawcy, konkretne stanowisko, wskazuje wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie.
PYTANIE:
Jak mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę gdy znalazłem nowego pracodawcę?
ODPOWIEDŹ:
Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy chce się zmienić pracodawcę. Należy wówczas złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
PYTANIE:
Pracodawca chce zmienić warunki pracy określone w mojej umowie i zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Co należy zrobić?
ODPOWIEDŹ:
W takim przypadku należy złozyć podanie o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do takiego podania należy dołączyć nową informację starosty uwzględniającą nowe warunki zatrudnienia oraz nową umowę z pracodawcą będącą podstawą zatrudnienia.
PYTANIE:
Założyłem w Polsce działalność gospodarczą – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jestem wspólnikiem i członkiem zarządu a także pracuję na jej rzecz jako sprzedawca. Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i działalność gospodarczą jednocześnie?
ODPOWIEDŹ:
Nie, nie ma możliwości udzielenia jednego zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę. Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać odrębne zezwolenie na pracę na stanowisku sprzedawcy w założonej przez siebie spółce.
PYTANIE:
Czy pracując na okresie próbnym mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?
ODPOWIEDŹ:
Umowy o pracę na okres próbny zawierane są na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się natomiast w przypadkach kiedy okoliczności będące podstawą jego udzielenia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Brak jest zatem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na umowie o pracę na okres próbny.
PYTANIE:
Czy zawsze muszę przedstawić zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-40 za poprzedni rok?
ODPOWIEDŹ:
Zeznanie podatkowe należy załączyć do akt sprawy w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał pracę i rozliczył uzyskany dochód z Urzędem Skarbowym. W przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, bądź oświadczenie pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy i nie podjął zatrudnienia należy złożyć stosowne pisemne wyjaśnienie do akt sprawy.
PYTANIE:
Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, bądź zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?
ODPOWIEDŹ:
Takie zaświadczenia wydają Urzędy Skarbowe.
PYTANIE:
Złożyłem w terminie wniosek o pobyt czasowy – czy mogę podróżować na stemplu, który zamieszczono w moim paszporcie?
ODPOWIEDŹ:
Nie, stempel potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do legalnego podróżowania. Można wyjechać do kraju pochodzenia, nie uprawnia natomiast do ponownego wjazdu do Polski.
PYTANIE:
Mam kartę pobytu a pracodawca rozwiązał ze mną umowę, bądź zrezygnowałem ze świadczenia pracy. Co zrobić w takiej sytuacji?
ODPOWIEDŹ:
Należy poinformować wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w terminie 15 dni roboczych zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w posiadanej decyzji.
PYTANIE:
Posiadam oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak nie podjąłem u niego zatrudnienia. Znalazłem nowego pracodawcę. Czy mogę składać wniosek o pobyt czasowy?
ODPOWIEDŹ:
Tak, należy złożyć wniosek, ewentualnie dołączyć do wniosku pisemne wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia zatrudnienia.
PYTANIE:
Czy na wizie turystycznej mogę podjąć zatrudnienie?
ODPOWIEDŹ:
Nie można podjąć zatrudnienia na wizie turystycznej.
Kontakt
Adres siedziby:
ul. Wita Stwosza 16,
50-148 Wrocław

Adres biura:
al. Armii Krajowej 10/6,
50-541 Wrocław

info@one-plus.pro
+48 (71) 880 85 08
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok, nie pokazuj więcej
Close